top of page

AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak KOLO HOLDİNG A.Ş. (“KOLO HOLDİNG”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Şirketimiz adına, verilerinizin güvenliğini göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen "6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hususunda sizi bilgilendirmek istiyoruz. Amacımız, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizleri en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

 

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

 

Şirketimiz ve bağlı şirketlerimiz tarafından sunulan hizmet ya da ticari faaliyete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber,

 

Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Şirketimiz faaliyetlerinin ve iş süreçlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve taleplerin karşılanması, kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, Şirket inceleme, soruşturma, raporlama, iç kontrol ve denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, mevzuata ve Şirketimiz politika ve prosedürlerine uyum sağlanması, bilgi ve veri güvenliğinin temini, bilgi sistemlerinin sürekliliğinin sağlanması, eğitim, seminer ve etkinlik vb. organizasyonların gerçekleştirilmesi, Şirketimizin ziyaret edilmesi halinde güvenliğin tesisi amacıyla kamera kayıtlarının alınması ve ziyaretçi giriş çıkışlarının takibine yönelik gerekli kayıt işlemlerinin yürütülmesi, Şirketimiz internet ağına bağlanılması halinde 5651 sayılı kanun gereğince elektronik ortamda oluşan log kayıtlarının tutulması amaçlarıyla sınırlı olmak üzere kimlik, iletişim ve görsel verileriniz, dijital iz verileriniz işlenebilmektedir. Ayrıca, kişisel verileriniz Kolo Holding veya Kolo Holding grup şirketlerine ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.koloholding.com internet sitesinde kamuoyu ile paylaşılmış KOLO HOLDİNG Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

 

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, sizlerle olan ilişkilerimiz çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere Kanun ve mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar, Şirketimizin hizmetlerinden faydalandığı ilgili Kolo Holding grup şirketlerine ve yurt dışında bulunan ve bulut hizmeti satın aldığımız bilgi teknolojileri hizmeti sağlayıcılarına, denetim şirketlerine vb. işbirliği içinde bulunulan firmalara 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve www.koloholding.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan KOLO HOLDİNG Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında açıklandığı şekilde paylaşılabilecektir. Üçüncü taraflarla veri paylaşımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır.

 

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz sizlerle olan ilişkilerimiz çerçevesinde iş ilişkimizi devam ettirme ve ticari faaliyetlerimizi sürdürme hedeflerine yönelik olarak çeşitli hukuki sebeplerle işlenmekte ve fiziki ortamda sözlü ve/veya yazılı olarak, elektronik ortamda e-posta/web sitesi gibi kaynaklardan toplanmakta ve aynı hukuki sebeple de işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

5. Kişisel Verilerin Korunması Kanundan Doğan Haklarınız Nelerdir?

 

KVKK’nın “İstisnalar” Başlıklı 28. Maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin; a) İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenme ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteme, b) Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenme, c) Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteme,  d) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Şirketlerin söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, e) Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteme, f) Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteme, haklarına sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız. Haklarınızın, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanılması mümkün olup, taleplerinizin yerine getirilmesi amacıyla şirketimizce yapılacak masrafları, KVKK’nın “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.

 

Kişisel Verileriniz Hakkında Soru ve Talepleriniz mi Var?

 

Kişisel veri sahibi ilgili kişiler kanunda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini İnternet sitesindeki KVK başvuru formu kullanılarak yazılı olarak (elden alınan evraklarda kimlik doğrulaması yapılmak suretiyle ya da noter vasıtasıyla) veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi, Güvenli Elektronik İmza, Mobil İmza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle Şirketimize iletebileceklerdir.

 

Unvan: KOLO HOLDİNG A.Ş.

Mersis no: 0575088154500001

Fiziki Posta adresi: Ataşehir/İstanbul / Türkiye ( bilgi@koloholding.com)

Veri Sorumlusu: KOLO HOLDİNG A.Ş.

bottom of page